Information om Föreningen Forbonden Klövsjö

1981 gjordes en resa med häst och släde från Klövsjö i södra Jämtland, genom Härjedalen till Röros marknad. Detta gjordes som en enskild händelse, ett upprepande av det som skett historiskt sedan Röros fick järnväg ca år 1850-60. Då for sydjämtar, härjedalingar och hälsingar för att byta varor. Röros hade då kontakt via järnväg med Trondheim och havet, det vill säga den ”stora världen”.

Initiativtagare till resan var Jöns Fahlén i Klövsjö och Einar Montén i Vemdalen. Båda engagerade i Föreningen Norden. Jöns gode vän Olle Grubb var med och såg till att resan genomfördes.
Det blev ingen engångsföreteelse. Resan upprepades igen 1983 med tio hästforor och i storleksordning 25-30 personer.

En förening hade bildats: Föreningen Forbonden Klövsjö, med sitt säte i just Klövsjö. En drivande kraft i detta sammanhang var, förutom Jöns Fahlén, Arne Brandén i Vemdalen.

Sedan har det rullat på och ett flertal ”körarlag” har hakat på idén och utvecklat den. För närvarande är det c:a 90 hästekipage som kör in på Malmplassen i Röros vid invigningen av ”Rørosmartnan”. En marknad som i början av 1980-talet hade en mycket nedåtgående trend besöksmässigt, men som år 2004 firade 150-års jubileum och som idag räknar mer än 10 000 besökare på invigningsdagen.
Marknaden startar alltid näst sista tisdagen i februari och pågår i fem dagar.

Forbondetraditionen har sedan återupptagits på ett flertal platser i Sverige och i Norge.
De åtta aktiva körarlagen samlas numera en gång per år till en Forbonderiksdag. Där diskuterar vi gemensamma frågor, utbyter erfarenheter, musicerar, äter god mat och trivs i största allmänhet, till och med någon hästaffär initieras. Initiativet till detta togs av Jöns Fahlén, den sanne forbondeentusiasten.

Föreningen har cirka 150 medlemmar i både Sverige och Norge. I Klövsjö äger och förvaltar Föreningen ett torp, ”Pålletorpet ”, det är vårt ”hem”. Där finns övernattningsplatser, stallplatser, dusch och lokaler för att umgås. Ett litet museum för kördon finns också.

Föreningen har en styrelse på fem personer och med två ersättare. Årsmötet hålls i augusti, ett medlemsmöte kombinerat med arbetshelg på Pålletorpet hålls i maj. Då är det diverse städning och underhåll för att förbereda torpet inför sommaren. En utvärdering av årets Rörosresa görs också då, samt planering för eventuella sommaraktiviteter inom föreningen.

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN FORBONDEN

§ 1. Föreningens ändamål
Föreningen Forbonden har till sitt ändamål att främja samt vårda områdets
historiska tradition rörande forbönder och forbondetraditioner.
A) Anordna så kallande forbondefärder till vintermarknaden i Röros men även
ordna forbonderesor till andra platser och med så tidstrogen utrustning som
möjligt. Tiden gäller from 1850 till början på 1900-talet men vi får även anpassa
oss till andra tider än dessa om arrangemanget kräver det.
B) Ordna studiebesök och delta i lämpliga arrangemang som rör hästar
hästkörning och hästkultur.
C) Väcka intresse hos allmänheten för hästar i kulturlivet.
D) Bistå personer, föreningar och förbund som vill ordna kurser,
lägerutställningar och dylikt som har anknytning till hästen och hästkultur på
föreningens torp i Klövsjö det så kallade Pålletorpet.
E) Främja gott kamratskap och vara en god representant för föreningen.

§ 2. Medlemskap
Till medlem kan antagas en var fysisk person som vill stödja och visar intresse
för föreningens verksamhet och som erlagt medlemsavgift. Medlem som gjort
framstående insatser för föreningen kan utses till hedersmedlem som fattas av
årsmöte på förslag av styrelsen. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift
och medlemskapet gäller livet ut. Styrelsen för matrikel över vilka som är
hedersmedlemmar och föreningen kan ha max 5 hedersmedlemmar åt gången.
Som familjemedlem räknas make/maka eller deras barn upp till 18 år även
sambo/särboförhållande.
Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut samt betala de avgifter som
beslutas av föreningen. Medlem har rätt att delta i sammankomster som
anordnas för medlemmarna, har rätt till information om/från föreningen men
däremot inte rätt att ta del an föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen.

§ 3. Uteslutning
Styrelsen har rätt att utesluta medlem om medlemmen trots påminnelser har
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också
uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
brutit mot föreningens stadgar, eller på annat sätt skadat föreningens intressen.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning kan begränsas till att
omfatta viss tid. Uteslutning får som mest omfatta 12 månader från
beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får styrelsen i
stället meddela medlemmen varning.

§ 4. Årsavgifter
Årsavgiften för nästföljande kalenderår fastställs av ordinarie årsmöte efter
förslag från styrelsen. För familjemedlem kan en lägre medlemsavgift
fastställas.

§ 5. Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet följt av extra årsmöte,
medlemsmöte och därefter styrelsen.

§ 6. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast före augusti månads utgång på tid och plats som
styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska
av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på det
sätt som styrelsen bestämt. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning
eller sammanslagning med annan förening eller fråga av väsentlig betydelse för
föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/bokslut, revisorernas berättelse,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner till
styrelsen från medlemmar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en
vecka före årsmötet. I kallelsen ska det anges var dessa handlingar finns
tillgängliga. Förslag från medlem (motion) avlämnas skriftligen till styrelsen
senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt
yttrande över motionerna. Styrelsen har rätt att fatta beslut om årsmötet skall ske
digitalt. Sker årsmötet fysiskt så ska styrelsen ge möjlighet till de medlemmar
som ej kan närvara på plats att delta digitalt.

§ 6.1 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då det påfordras av
revisorerna eller minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna. Sådan
framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När
styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska de inom 14 dagar utlysa
sådant möte att hållas inom två månader. Kallelse med föredragningslista för
extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna.
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till
föredragningslista behandlas.

§ 6.2 Sammansättning och beslutsförhet
Årsmöte består av närvarande och röstberättigade medlemmar. Rösträtten är
personlig och får inte utövas genom ombud, gäller på årsmötet tillika på extra
årsmöte. För att vara röstberättigad på årsmöte/extra årsmöte krävs att
medlemmen under mötesåret fyller 18 år och att medlemsavgiften betalas senast
28/2. Färdig röstlängd skall finnas tillgänglig inför årsmötet tillika extra
årsmöte. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

§ 6.3 Ärenden vid ordinarie årsmöte.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare jämte ordförande att
justera protokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgifter/medlemsavgifter för kommande år.
10.Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande
verksamhetsår.
11.Behandling av styrelsens förslag och behandling av i rätt tid inkomna
motioner från medlemmar.
12.Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
13.Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
14.Val av två ersättare på ett år med för dem fastställd turordning.
15.Val av två revisorer på 1 år samt en ersättare på 1 år.
16.Val av valberedning tre stycken på 1 år varav en är sammankallande.
17.Val av ombud till möten där föreningen har rätt av vara representerad.
18.Årsmötet avslutas

§ 7. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och
minst fyra ledamöter jämte två ersättare. Ordförande och ersättare väljs för en
tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av ett eller två år med iakttagande
av att vid varje årsmöte företas val av halva antalet ledamöter. Omröstning sker
öppet. Val skall dock förrättas med slutna sedlar om så begärs. Vid lika röstetal
äger ordföranden utslagsrösten, utom vid personval då lotten avgör.

§ 7.1 Ordförande väljs av årsmötet. Efter årsmötet kallar ordförande till
konstituerande styrelsemöte där styrelsen inom sig utser vice ordförande,
sekreterare samt firmatecknare. Föreningens firma tecknas gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera teckningsrätten till två styrelseledamöter eller till
en eller flera särskilt utsedda personer, då var för sig. Skattmästaren behöver ej
ingå i styrelsen, men är i annat fall adjungerande ledamot i styrelsen.
Styrelseordförande samt utvald justerare justerar protokollet.

§ 7.2 Styrelsen kan även utse utskott eller kommittéer för viss verksamhet med
av styrelsen fastställda befogenheter. De/dem som fått bemyndigande ska
fortlöpande underrätta styrelsen härom. Styrelsen utser antal samt att namnen på
dessa skrivs in i protokollet.

§ 7.3 Beslutsmässiga ärenden skall beredas av styrelsen innan de föreläggs
föreningen för beslut.

§ 7.4 Styrelseprotokoll är viktiga dokument. Protokoll skall vara kortfattade och
får inte innehålla personangrepp eller nedlåtande kommentarer och dylikt.
Styrelseprotokoll skall senast två veckor efter möte vara skrivna och justerade.
Protokoll skall då efter detta sändas ut till styrelsemedlemmar, revisorer,
valberedning samt ersättare. Medlemmar skall också äga rätt att erhålla
protokoll om så önskas. Medlem som önskar protokoll skall kontakta ordförande
eller sekreterare för att erhålla detta.

§ 7.5 Styrelseordförande skall senast 14 dagar före styrelsemöte eller
medlemsmöte skriftligen utsända kallelse samt dagordning till ledamöter samt
ersättare. Plats och tid ska framgå i kallelsen. Styrelsen ska sammanträda på
kallelse av ordförande och denne är skyldig att kalla till sammanträde då minst
två ledamöter har begärt det. Saknas ordinarie ledamot skall ersättare kallas.
Ersättare har rätt att delta på styrelsemöten där de inte går in som ledamot för att
hålla sig uppdaterade på styrelsearbetet.
Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställan kalla till
sammanträde, samt att detta antecknas i protokollet. Vid eventuellt brådskande
fall kan styrelsen kalla till möte med kortare tid, då med kallelse via telefon.

§ 7.6 Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga
närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid sammanträde eller
beslutsfattande skall protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av
mötesordförande och utsedd protokolljusterare. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Röstning får ej ske via ombud.

§ 7.7 Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande och
förslagsrätt men ej rösträtt.

§ 8. Revision och revisorer
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är från 1/7 tom 30/6. Föreningens
räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda
revisorerna. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Revisorerna har också rätt att
närvara på föreningens möten. Föreningens räkenskaper för det senaste året skall
vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Efter revisorernas
granskning av styrelsens förvaltning skall revisorerna överlämna
revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§ 9. Valberedningen
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte och ska i detta arbete
fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen har rätt att närvara vid styrelsesammanträde och skall då
meddela ordförande senast en vecka före mötet om sin närvaro. Valberedningen
skall senast två månader före årsmötet tillfråga vilkas mandattid utgår om de vill
kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera
medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen skall upplysa
medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag om kandidater. Senast
tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade
medlemmar sitt förslag. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja
vad de i denna egenskap fått kännedom om.

§ 10. Stadgeändring
Beslut om ändring eller tillägg av föreningens stadgar skall för att bli gällande
beslutas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara
ordinarie årsmöte med minst 14 dagars mellanrum. För att ändra stadgarna krävs
beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet givna röster. Information om förslag
till ändring skall medfölja kallelsen till årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna
får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen, senast fyra veckor före
årsmöte.

§ 11. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen fordras, att beslut härom fattas vid två på varandra
följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum och med minst 2/3 av de
angivna rösterna. I händelse av föreningens upplösning skall dess samlingar
tillfalla någon sammanslutning inom länet med liknande intressen, dock skall
föreningens handlingar överlämnas till Folkrörelsens arkiv i Jämtlands län.
Eventuella befintliga medel disponeras enligt sista årsmötets beslut.

§ 12. Forbonde og lasskjorerunionen.
Styrelsen utser kandidat från Föreningen Forbonden Klövsjö till val av styrelse
till Forbonde og lasskjorerunionen.

Dessa stadgar har antagits genom beslut på föreningens ordinarie årsmöte den 21 augusti
2021, en första gång, och vid påföljande medlemsmöte den 12 september 2021, en andra
gång, enligt stadgarnas § 10 om Stadgeändring.

Fler nyheter >>

  • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

    I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

  • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

    Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

  • Gränstrakter Datum: 18,02,23

    En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>