Information om Föreningen Forbonden Klövsjö

1981 gjordes en resa med häst och släde från Klövsjö i södra Jämtland, genom Härjedalen till Röros marknad. Detta gjordes som en enskild händelse, ett upprepande av det som skett historiskt sedan Röros fick järnväg ca år 1850-60. Då for sydjämtar, hälsingar och härjedalingar för att byta varor. Röros hade då kontakt via järnväg med Trondheim och havet, det vill säga den ”stora världen”.

Initiativtagare till resan var Jöns Fahlén i Klövsjö och Einar Montén i Vemdalen. Båda engagerade i Föreningen Norden. Jöns gode vän Olle Grubb var med och såg till att resan genomfördes.
Det blev ingen engångsföreteelse. Resan upprepades igen 1983 med tio hästforor och i storleksordning 25-30 personer.

En förening hade bildats: Föreningen Forbonden Klövsjö, med sitt säte i just Klövsjö. En drivande kraft i detta sammanhang var, förutom Jöns Fahlén, Arne Brandén i Vemdalen.

Sedan har det rullat på och ett flertal ”körarlag” har hakat på idén och utvecklat den. För närvarande är det c:a 90 hästekipage som kör in på Malmplassen i Röros vid invigningen av ”Rørosmartnan”. En marknad som i början av 1980-talet hade en mycket nedåtgående trend besöksmässigt, men som år 2004 firade 150-års jubileum och som idag räknar mer än 10 000 besökare på invigningsdagen.
Marknaden startar alltidnäst sista tisdagen i februari och pågår i fem dagar.

Forbondetraditionen har sedan återupptagits på ett flertal platser i Sverige och i Norge.
De sex aktiva körarlagen samlas numera en gång per år till en Forbonderiksdag. Där diskuterar vi gemensamma frågor, utbyter erfarenheter, musicerar, äter god mat och trivs i största allmänhet, till och med någon hästaffär initieras. Initiativet till detta togs av Jöns Fahlén, den sanne forbondeentusiasten.

Föreningen har cirka 150 medlemmar i både Sverige och Norge. I Klövsjö äger och förvaltar Föreningen ett torp, ”Pålletorpet ”, det är vårt ”hem”. Där finns övernattningsplatser, stallplatser, dusch och lokaler för att umgås. Ett litet museum för kördon finns också.

Föreningen har en styrelse på fem personer och med tre ersättare. Årsmötet hålls i augusti, ett medlemsmöte kombinerat med arbetshelg på Pålletorpet hålls i maj. Då är det diverse städning och underhåll för att förbereda torpet inför sommaren. En utvärdering av årets Rörosresa görs också då, samt planering för eventuella sommaraktiviteter inom föreningen.

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN FORBONDEN

§ 1 Föreningens ändamål
Föreningen Forbonden har till sitt ändamål att främja samt vårda områdets historiska tradition rörande forbönder och forbondetraditioner.

A) Anordna så kallade forbondefärder till vintermarknaden i Röros men även ordna forbonderesor till andra platser, och med så tidstrogen utrustning som möjligt. Tiden gäller from 1850 till början på 1900-talet, men vi får även anpassa oss till andra tider än dessa om arrangemanget kräver det.
B) Ordna studiebesök och delta i lämpliga arrangemang som rör hästar, hästkörning och hästkultur.
C) Väcka intressen hos allmänheten för hästen i kulturlivet.
D) Bistå personer, föreningar och förbund som vill ordna kurser, läger, utställningar och dylikt som har anknytning till hästen och hästkultur, på föreningens torp i Klövsjö det så kallade Forbondetorpet (Pålletorpet).
E) Främja gott kamratskap.

§ 2 Medlemskap
Till medlem kan antagas en var fysisk person som vill stödja och visar intresse för föreningens verksamhet och som erlagt fastställda avgifter. Medlem som gjort framstående insatser för föreningen kan utses till hedersmedlem. Beslut om hedersmedlem fattas av årsmöte på förslag från styrelsen. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Styrelsen för matrikel över vilka som är hedersmedlemmar. Som familjemedlem räknas make/maka eller deras barn upp till 18 år även sambo/särboförhållande.

§ 3 Årsavgifter
Årsavgiften för nästföljande kalenderår fastställs av ordinarie årsmöte efter förslag av styrelsen. För familjemedlem kan en lägre medlemsavgift fastställas.

§ 4 Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och därunder beslutar styrelsen.

§ 5 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast före augusti månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då det påfordras av revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna. Kallelse till årsmöte resp. extra årsmöte utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda minst fjorton/14 dagar före mötet. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassa rapport.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren för verksamhetsåret.
 8. Förslag från styrelsen på kommande verksamhetsår och budget.
 9. Fastställande av årsavgifter.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av ledamöter samt ersättare för dem.
 12. Val av två revisorer samt ersättare för dem.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av förslag från medlemmar.

Förslag från medlemmar avlämnas skriftligen till styrelsen minst fjorton dagar före årsmötet.

Vid extra årsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen. Omröstning sker öppet. Val skall dock förrättas med slutna sedlar då det begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten, utom i val då lotten avgör.

För att vara röstberättigad på årsmötet ska medlemsavgift vara inbetalad senast 28/2 det år som årsmötet gäller. Fullmakter gäller ej för röstning, endast fysisk närvaro på årsmötet. Färdig röstlängd ska finnas tillgänglig.

§ 6 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter jämte två ersättare. Ledamöter väljs för en tid av två år. Ersättare för en tid av ett år. Första gången stadgarna tillämpas utses halva antalet ledamöter för en tid av ett år.

Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga funktionärer. Skattmästaren behöver ej ingå i styrelsen, men är i annat fall adjungerande ledamot i styrelsen. Styrelsen kan även utse utskott eller kommittéer för viss verksamhet dessa är underställd styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse genom dess ordförande.

§ 7 Forbonde og lasskjørerunionen
Styrelsen utser kandidat från Föreningen Forbonden Klövsjö till val av styrelse till Forbonde og lasskjørerunionen.

§ 8 Revision
Föreningens verksamhets och räkenskapsår är från 1/7 till 30/6. Protokoll, räkenskaper och övriga handlingar skall före juli månads utgång överlämnas till revisorerna. Berättelse över revisorernas granskning skall överlämnas till styrelsen senast den första augusti.

§ 9 Ändring av stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte, med minst fjorton dagars mellanrum.

§ 10 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen fordras, att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum och med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I händelse av föreningens upplösning skall dess samlingar tillfalla någon sammanslutning inom länet med likartade intressen, dock skall föreningens handlingar överlämnas till Folkrörelsernas Arkiv i Jämtlands län. Eventuella befintliga medel disponeras enligt sista årsmötets beslut.

Dessa stadgar har ändrats efter förslag och beslut på föreningens ordinarie årsmöte den 5 augusti 2018 och antagits vid påföljande medlemsmöte den 31 maj 2019, enligt stadgarnas § 9 om ändring av stadgar.

 

 

 

Fler nyheter >>

 • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

  I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

 • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

  Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

 • Gränstrakter Datum: 18,02,23

  En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>